Dlaczego „Warszawa bez fikcji”?

• Ponieważ od fik­cji cie­kaw­sza jest prawda…

• Ponieważ w naszych cza­sach tyle się wyda­rzyło, że nic już nie trzeba zmyślać…

• Ponieważ życie jest coraz lep­szym two­rzy­wem dla repor­te­rów, foto­gra­fów, dokumentalistów…

• Ponieważ lite­ra­tura faktu dobrze czuje się nawet w tak sztucz­nym i umow­nym two­rze jak teatr…

• Ponieważ podróże kształcą…

• Ponieważ jest wiele innych powo­dów do wspól­nych spotkań…


Ogłaszamy, że w dniach 24–28 listo­pada odbę­dzie się w Warszawie Międzynarodowy Festiwal Reportażu WARSZAWA BEZ FIKCJI orga­ni­zo­wany przez Instytut Książki i Instytut Reportażu.


Jest to festi­wal repor­tażu, foto­re­por­tażu oraz teatru faktu. W spo­tka­niach z publicz­no­ścią w kil­ku­na­stu miej­scach Warszawy weź­mie udział 80 repor­te­rów i foto­re­por­te­rów z Polski i z zagra­nicy. Gośćmi spe­cjal­nymi festi­walu są travelblogerzy.


Zapraszamy!
Instytut Książki i Instytut Reportażu